Закон за електронното управление лекс

Публикуван: 03.05.2020

Заместник министър-председателите и министрите предлагат на Министерския съвет за приемане стратегии за развитие на електронното управление в съответните области на политики след одобрението им от председателя на Държавна агенция "Електронно управление".

Първичните администратори на данни предоставят на всички административни органи и лицата по чл. Институционална идентичност.

Преобразуване на приети на хартиен носител заявления и актове Чл. Служителите отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното и въвеждане.

Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи. Възможност за отстраняване на грешки и пропуски. Бизнес Технологии Финанси Авто Лайфстайл.

Съгласен съм 2.

Тези служители отговарят за достоверността на въвежданата информация, както и за навременното и въвеждане. Задължение за обмен по електронен път Чл?

Институционална идентичност! Регистър на стандартите. Дългосрочно съхранение на електронни документи. В Закона за особените залози обн.

Документите за съгласуване по ал. В частичната оценка на въздействието е посочено единствено, че " Проектът на акт ще бъде публикуван за обществено обсъждане по реда на Закона за нормативните актове на Портала за обществени консултации www.

Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за електронното управление

Дейностите по системна интеграция включват изграждане, поддържане, развитие и наблюдение на работоспособността на информационните системи, използвани от административните органи. Синдици Частни съдебни изпълнители Центрове за медиация.

Регистър на информационните обекти. Електронните образци за заявяване на електронни административни услуги са по модел, утвърден от председателя на Държавна агенция "Електронно управление", и се вписват в Административния регистър по чл. Централният компонент задължително се поддържа в тестови режим, както и в режим за експериментална интеграция.

За орган, отговорен за самото докладване пред Европейската комисия е определен министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Член 20 се изменя така:.

Европейската комисия, Достъп до издадените актове и изявления Чл, актуализира позоваването на посочения стандарт. Председателят на агенцията издава задължителни разпореждания до административните органи и лицата по чл. Законът е приет от то Народно събрание на 31 май г. Вар. Единен портал за достъп до електронни административни услуги.

Регистър на информационните обекти Чл. Вписване и заличаване Чл. Идентичността на юридически лица се проверява чрез автоматизирана проверка на техния статут в съответните регистри, в които са вписани, когато са налице технически средства за извършването и. Средствата за електронна идентификация по ал.

Оперативна съвместимост при обмен на документи Чл. Изискване за оперативна съвместимост Чл. Съгласуване на проекти на нормативни актове Чл. Отворено управление Нов - ДВ, бр. Решението подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Идентификация на регистрите и базите данни. Този закон урежда обществените отношения между административните органи, свързани с работата с електронни документи и предоставянето на административни услуги по електронен път, както и обмена на електронни документи между административните органи. Лица, приемащи електронните изявления.

Административните органи използват информационни системи, които съответстват на изискванията за оперативна съвместимост и мрежова и информационна сигурност по този закон и по Закона за киберсигурност. В разходите на административните органи, предвидени за електронно управление и за използваните от тях информационни и комуникационни технологии, задължително се включват средства за поддържане на наличните в административния орган системи.

Административните органи определят със заповед вътрешния ред на провеждане на тестовете на информационните системи и техните функционалности, включително и за съответствието с техническото задание, както и основния работен процес при заявяване и предоставяне на електронни административни услуги?

Лицата имат право на безплатен достъп до историята за данните, отнасящи се до тях. Доставчик и получател на електронни административни услуги Чл. Законът закон за електронното управление лекс в сила от 1 юли г. Правилници по прилагане.

Задължителност на разпорежданията. Доставчикът на електронни административни услуги разгласява по разбираем и достъпен начин предоставяните от него услуги, включително чрез портала за отворени данни. В Закона за движението по пътищата обн.

Задължителни изисквания при изготвяне на спецификации Загл. Поради това законопроектът предвижда като първи етап на уведомяване за нередност сигналът е да се изпраща на съответното задължено лице, тъй като то се счита заинтересовано да поправи недостатъка, а също и с оглед бързина и процесуална икономия за страните сравнено с вариант, при който сигналът се изпраща до друго лице.

Член 6 от директивата съдържа презумпцията, че страници и приложения, които отговарят на хармонизирани стандарти, посочени от Комисията чрез съответното позоваване, публикувано в Официалния вестник на Европейския съюз, изпълняват изискванията за достъпност.

Внедряването в експлоатация на информационна система се извършва със заповед на административния орган, вписана в Административния регистър по чл.

По отношение на разглеждането на сигнали и оплаквания директивата предвижда самото задължено лице да описва процедурата за тяхното разглеждане и да я публикува като част от декларацията за достъпност чл.

Проектите на нормативни актове, свързани с електронното управлен. Раздел V.

Други статии:

  1. Фосил - 06.05.2020 в 03:47

    Еднократно събиране и създаване на данни Чл.

Добавете коментар

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *